PRAKTISK INFORMASJON

Vedtekter 

1.      Kort om knøttene familiebarnehage


Knøttene familiebarnehage er en frittstående barnehage som ble etablert høsten 1996. Barnehagen har kun en avdeling med 10 hele plasser. Vi vektlegger trygghet og omsorg i små grupper med stor voksentetthet.


Knøttene har et flott uteområdet med sandbasseng, lekestativer, egen grillhytte og overbygd tak over bord og benker. Lokalene inne er lyse og trivelige med et hjemlig preg. Ta vare på hjemmets goder, søk familiebarnehager.Ved opptak av barn vil vi sette opp barnegruppen slik at det blir best mulig fordeling på alder og kjønn. Barn i nærmiljøet blir prioritert, dette for at barna skal få en gylden mulighet til å oppleve dette sammen med andre barn på dagtid i trygge forhold.


Personalet i knøttene er personer som er ansatt på grunn av sine gode kvaliteter og sin genuine interesse for barn og deres utvikling. Humør og glede er noe vi verdsetter stort her i knøttene og latteren skal sitte løst blant små og store.


 

2.      Adresse / e-post / tlf


Knøttene familiebarnehage


Porsgrunnsveien 13


3730 Skien


Tlf : 90 82 47 26 / 92803731


e-post : Lillstenberg@xtm.no / monica@xtm.no

3.      Eierforhold


Knøttene familiebarnehage eies og drives av Monica Stenberg som er administrativ og økonomisk ansvarlig for driften.


Knøttene har vært i drift siden høsten 1996, og holder til i Porsgrunnsveien 13. 3730 Skien. Firmaet er registert som et aksjeselskap, og er under tilsyn av Skien Kommune.


 

4.      Formål


Barnehagen drives til enhver tid etter gjeldene lov om barnehager, med gjeldene forskrifter, rundskriv og andre statlige vedtak og planer.Barnehagen skal sørge for at alle barn har et godt miljø der lek og samvær med andre barn og voksne blir vektlagt. Barnehagen skal, i samarbeid med barnets hjem, bidra med at barna utvikler en personlighet, evne til toleranse, omsorg for andre, sikre lek og læring i trygge og utfordrende omgivelser.Barnehagen drives i samsvar med:Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer utgitt av Barne- og familiedepartementet.


Rammeplan for barnehagen.


Årsplan / temaplan.


Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontroll rutiner.


Forskift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.


Vedtektene til barnehagen.


Samarbeidsavtalen med Skien Kommune.


 

5.      Samarbeidsutvalget


Alle barnehagene skal ha et samarbeidsutvalg.


Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.


Samarbeidsutvalget skal behandle bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.Foreldre, personalet og eier skal være antallmessig likt representert.


Samarbeidsutvalgets sammensetning og oppgaver følger de til enhver tid gjeldene lov og forskrifter. Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av utvalgets leder, eller av et medlem i samarbeidsutvalget.


Styrer plikter å informere utvalget om dette.


 

6.      Foreldrerådet


Foreldrerådet består av alle foreldre / foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.


Foreldrerådets oppgaver følger de til enhver tid gjeldene lov og forskrifter. Styrer plikter å informere foreldrerådet om dette. Foreldrerådet kan be om å få forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.


 

7.      Opptak av barn 


Knøttene er med i samordnet opptak med Skien Kommune. Det søkes om plass gjennom barnehageweb.no. Barnehageplassene fordeles på opptaksmøter og dere får skriftelig beskjed om dere har fått plass i Knøttene. Når dere returnerer svarslippen er det å betegne som en bindende avtale om barnehageplass dersom dere takker ja. Denne plassen er deres frem til dere sier opp plassen.


 

8.      Oppsigelser


Oppsigelse tiden er to hele måneder.


Dersom oppsigelse skjer fra og med l mars. må det betales for plassen ut barnehageåret (april, mai og juni ).


Juli måned er ingen oppsigelse måned.


Dersom oppsigelser fra barn eller personalet gjør at driften ikke er mulig, gjelder den sammen oppsigelse tiden for eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom fam.Barnehagen opphører eller stenges.


 

9.      Oppholdsbetaling


Betaling for opphold følger de til enhver tid gjeldene satser som fastsettes av staten. Full plass koster kroner 3000,- fra 1 januar 2024.

Eier forplikter til å overholde disse under forutsetning for kommunal støtte fra kommunen. Det betales for 11 måneder, og betalingen skal skje forskuddsvis den 20. i hver måned.


Varsel om prisendring skal gis skriftlig med minst 1 måneds varsel og samarbeidsutvalget vil i slike saker ha tiltalerett.


Utestående innbetaling for 3 eller deler av 3 måneder medfører tap av barnehageplass. Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid og dette medfører ekstra lønnskostnader for barnehagen, kan det pålegges foreldre/foresatte å betale for denne ekstra kostnaden.


Kost: 400kr kommer i tillegg.


 

10.  Internkontroll


Barnehagen skal ha internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen. Internkontrollperm for helse, miljø og sikkerhetsarbeid er utarbeidet for barnehagen og holdes kontinuerlig oppdatert av styrer.


 

11.  Helsemessige forhold / Fravær


Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig. Uregelmessig frammøte uten at det gis melding til barnehagen kan medføre at barnet mister plassen.


Syke eller sterkt forkjølete barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare. Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme. Styrer avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barneha¬gen. For øvrig vises det til den helseinformasjon som barnehagen formidler, bla via foreldrehåndboken


Ved sykdom må barnet holdes hjemme fra barnehagen på grunn av smittefaren. Vi oppfordrer alle foreldrene til å holde barna hjemme helt til de er så friske at de kan delta i lek og andre aktiviteter, både ute og inne. Barn skal ha en feberfri dag hjemme før de kommer i barnehagen. Ved tvilstilfeller om barnet kan komme ta kontakt med personalet / styrer.


Det er viktig å huske på at det vanligvis er et høyere aktivitetsnivå i barnehagen enn hjemme, så det er forskjell på å være litt syk i barnehagen og å være litt syk hjemme.


 

12.  Tilbud


100 % plass - 5 dager i ukenI knøttene har vi kun heldagsplasser. 


Tilbudet om plass vil bli satt i sammenheng med den øvrige barnegruppen.


 

13.  Prioritering


Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:1. Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak i barnehagen. Jf. Lov om barnehager § 9, med merknader.2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.3. Barn som bor i nærmiljøet.4. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale.5. Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste.Opptak skjer i samarbeid med Skien kommune. Søknad finner du på Skien.kommune.no. Her setter du opp den barnehagen du ønsker som ditt førstevalg. Søknadsfrist er 1. mars.


Dersom du allerede har en barnehageplass og ønsker overføring til en annen, kan dette gjøres ved å gå inn på barnehageweb.no. Får du innvilget ditt valg på øverføring, mister du automatisk plassen din i den eksisterende barnehage. Husk å skriftelig si opp plassen. 


 

14.  Mat


I Knøttene har vi delt-kost. Dvs to måltider (10:30 og 13:30). Frokost må medbringes. Knøttene vil til alle tider sørge for et sunt og riktig kosthold, samt å lære barna om sunne matvaner. Vi tilbyr brød og knekkebrød med et svært varierende påleggstilbud, grønnsaker og frukt. Barna får også medvirke i handlingen og komme med forslag og ønsker. I tillegg har vi bakedager og varmmat ila året. Mattilbudet kommer som et tillegg i prisen på den ordinære barnehageregningen.


Priser:


100 % plass - kr. 400,-


 

15.  Ansvar


Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Barnehagen er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.


Levering og henting av barna er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet. 


Barnehagen /personalet har ikke ansvar for barnets medbrakte umerket tøy eller andre eiendeler.


Personalet kan ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmid¬del uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.


 

16.  Eier / Styrer / personale


Barnehagen eies av Monica Stenberg som også er styrer. Styrer er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder, og skal følge de retningslinjer og pålegg som foreligger.


Styrer skal rapportere til samarbeidsutvalget.


Øvrig personale ansettes av styrer og politiattest må fremlegges ved tiltredelse.


 

17.  Merkedager, tradisjoner, kultur


Vi i Knøttene ønsker å ha faste tradisjoner i barnehagen, fordi det er godt for barna å vite at det er noe fast som skjer hvert år. Dette skaper trygghet, samtidig som det er godt å ha noe å se frem i mot. De blir også på denne måten kjent med de store kristne høytidene, noe vi er pålagt Jfr. Rammeplanen for barnehager.


Vi har gjort det til vår tradisjon å markere følgende dager:Fødselsdager. Dagen blir  markert med sang, krone og fokus på bursdagsbarnet.


    (Selvfølgelig bare hvis foreldrene ønsker en markering)Advent og tradisjonelle norske juleforberedelser. Nærmere plan / oversikt over juleforberedelser vil komme på mnd planen for desember.Lucia. For barnaNissefest. (for barna)Fargefest (mars) (for barna)Påskelunsj. (for barna)17. mai . Barnehagen er ikke med i tog på selve dagen, men arrangerer et tog der barna deltar sammen med barn og personale flere andre barnehager. (16.mai)


   Arrangementet finner sted noen dager før 17. mai. Avsluttes med pølsefest i barnehagen for små og store. For barn og foreldreJuletrefest for barn og foreldre (Må arrangeres av SU)Sommeravslutning - Her finner vi på noe sammen. Vi har flere år hatt overnattingstur til Kardemomme by. Dette har blitt en tradisjon som vi prøver å holde hver år. 

18.  Viktig huskeliste til foreldre

Hva trenger ditt barn i barnehagen ? en liten huskeliste
● Strømpebukse
● t-skjorte
● underbukse/truse
● sokker
● genser
● bukser
● tøfler/sklisokker,
● ullgenser/fleece
● ullsokker/tilsv.
● ullbukse/fleece
● "parkdress"
● regntøy
● gummistøvler
● vinterfottøy
● votter
● hals og lue.
- pass alltid på at det finns nok og riktig tøy i kurven til barnet. Ikke la mangel eller for dårlig tøy ødelegge gleden ved å være ute i all slags vær.
- Vi skal kle på mange barn, og det er viktig med klær som er lette å ta av og på.
- Nok bleier med i barnehagen for de som bruker det (ikke Up&Go e.l)
- våtservietter
- Parkdresser, støvler og regnklær plasseres i yttergarderoben
- Husk at alt tøy bør merkes. Slik blir det lettere for dere og for oss å finne barnas tøy.

19.   Renhold


Alle barn i knøttene lærer seg at det er vanlig folkeskikk å ta av seg skoene før de går inn. Dette forventer vi at også foreldrene gjør når de kommer til barnehagen for å levere eller hente. Vi har mange små som krabber rundt og derfor er det viktig for oss at det er rent på gulvene.


Pass også på at dresser / regntøy og støvler ikke er full av sand og søle. dresser, regntøy, sko og støvler hører til i yttergarderoben.


 

20.  Hvordan går du fram når du ønsker å ta opp en sak?


Hvordan og med hvem skal du ta opp saken?


Vi ønsker å gjøre en så god jobb som mulig i forhold til ditt barn, men vi er avhengig av tilbakemelding direkte fra deg. Oppdager eller erfarer du noe du er fornøyd eller misfornøyd med, eller er det noe du lurer på, er det fint om vi får informasjon om det slik at vi kan gjøre en bra/bedre jobb. Det kan være flere kanaler å bruke:


● Eier / Styrer


● Personalet


● Leder av samarbeidsutvalget


● Anonym foreldreundersøkelse (des/jan)Vi tåler konstruktiv kritikk. Det lærer vi av, men vi setter pris på om kritikken kommer til utrykk på en høflig måte. Møte er også mulig, kanskje kommer en eller begge parter ut med en ny forståelse etter å ha snakket sammen?Hovedregel; først til styrer / eier


Henvend deg først til styrer / eier /assisterende styrer. De fleste saker gjelder ditt eget barn, og det er dine tanker og følelser. Ingen spørsmål er dumme og alle spørsmål tas seriøst. Saken kan også tas opp med foreldrerepresentanten.Hvordan melde sak?


Saker må tas opp med navn på den/de det gjelder. Det blir vanskelig å forholde oss til; "vi/noen/flere synes at......" osv.


Hvem er "vi, noen eller flere"? Saker kan tas opp muntlig eller gjerne skriftlig.


Felles foreldremøte, årsmøte og lignende er ikke fora hvor enkeltsaker skal tas opp eller diskuteres.Administrative saker
Tas direkte til assisterende styrer. For eksempel angående betaling, endring av plass, bekreftelser.


Foreldrenes interesser ivaretas av valgte foreldrerepresentanter i barnehagens eierstyre.


 

21.  Rutiner ved sykdom/skader.


Hva gjør personalet hvis barn blir syke i løpet av dagen?


Hvis vår vurdering er at barnet ikke bør være i barnehagen kontakter vi foreldrene, og ber de komme og hente barnet. Dersom vi ikke får tak i foreldrene, evt. andre oppgitte kontaktpersoner, tilrettelegger vi best mulig for barnet, inntil vi får tak i dere. (La det være inne, hvile e.l.)


Hva gjør personalet hvis et barn blir utsatt for en ulykke?1. Personalet er hos barnet, trøster og yter evt. nødvendig førstehjelp.2. Ringer nødnummer 113 for ambulanse, eller personalet tar med seg barnet til legevakt / fastlege.3. FORELDRENE VARSLES AV EN AV PERSONALET4. Skadeskjema utfylles av den som best så hva som skjedde.

22. Ferie/ fri, åpningstider 

Alle barn skal ta ut 4 uker ferie hvorav 3 av ukene skal være sammenhengende. I Knøttene har vi feriestengt hele Juli slik at all ferie da tas ut. Påske, romjul kan det være redusert åpningstid ifht antall barn og voksne som er tilstede. Det må være fler enn 2 barn som bruker barnehagen for å holde åpent i f.eks påsken og romjulen. 

Vi er fleksible på åpningstiden og tar det opp som sak hvert år for å høre hva behovene til foresatte er. 

Knøttene bruker MyKid tfor registrering. 

Barnehagen har beredskapsplaner for de fleste situasjoner. Disse ligger inne i barnehagens HMS – system. Disse kan stadig forbedres og er oppe til vurdering med jevne mellomrom.