SAMARBEIDSPARTNERE

21.0 Eksterne samarbeidspartnere og tilbud til barn/foreldre

Barnehagen mener det er viktig å gi dere foreldre informasjon om tilbud som finnes for foreldre og for barna. Noen av disse er nære samarbeidspartnere med barnehagen. Informasjon er kopiert direkte fra Skien kommune sine hjemmesider, og der kan dere også finne mer informasjon om tilbud på www.skien.kommune.no under Barn og Unge deretter Tilbud – en oversikt.

21.1Familievernet

Familievernet er en spesialtjeneste for familierelaterte problemer, med spisskompetanse på par/familieterapi. Familievernet er en blanding av 1. og 2.linjetjeneste, kjennetegnet av lav terskel (folk kan få time ved direkte henvendelse) og spesialisert faglig kompetanse.

Familievernet er diagnosefri, noe som gjør at folk kan oppsøke hjelp når de selv synes de trenger det, uten å ha spesifikke symptomer/sykdommer. På denne måten oppsøker folk hjelp før problemene er altfor fastlåste, og familievernet har på den måten en viktig forebyggende funksjon.

Familievernets grunnleggende arbeidsmodell har sin basis i teamarbeid og tverrfaglighet. I tillegg innebærer arbeidsmodellen at samlivsproblemer både oppstår og løses hovedsakelig i forholdet mellom mennesker, ikke i enkeltindivider. Familiekontorets tjenester innen rådgivning, behandling og mekling er gratis for brukerne.

Hvorfor kontakte familiekontoret?

 • Vi krangler for mye
 • Vi snakker ikke sammen
 • Følelsene er borte
 • En av oss har vært utro
 • Jeg har lite lyst på sex
 • Svigerforeldrene mine blander seg
 • Vi sliter med dine, mine og våre barn
 • Tenåringen vil ikke høre på oss
 • Foreldrene mine gir meg aldri lov til noe
 • Hvordan skal vi oppdra barna våre?
 • Vi trenger råd om samværsordninger
 • Tåler barna å ha delt bosted?
 • Vi må ha hjelp til å lage en samværsavtale
 • Vi greier ikke å samarbeide etter bruddet
 • Mekling ved samlivsbrudd
 • Mekling før vi går til retten eller Fylkesmannen med tvist om barna

Målgruppe

Ungdom, voksne, par og familier

Informasjon, rådgivning og timebestilling hver dag fra klokken 0830 til 1130

Grenland Familiekontor
Adresse Oscarsgate 2A, 3725 Skien
Telefon 35505870
Faks 35505880
E-post post@familieliv.no

21.2 Foreldremestingsprogrammet (FMP)

Mange foreldre synes det er både vanskelig og slitsomt å oppdra barn samtidig som de vil det beste for barnet sitt. Hensikten med FMP er å stimulere til nye ideer, advare mot fallgruver og hjelpe foreldrene å finne ut hva som fungerer best for dem. FMP ønsker å bidra til et bedre samarbeid mellom foreldre og barn.

Foreldremestringsprogrammet kan være et alternativ dersom man opplever noen av disse problemene:

 • Barnet vil ikke godta grenser
 • Barnet vil ikke samarbeide, for eksempel rundt måltid, legging, i butikken eller lignende
 • Dagene er ofte preget av maktkamp og konflikter
 • Det er vanskelig å takle barnets temperament
 • Følelse av alt fra oppgitthet til sinne
 • Lite plass til glede og overskudd

Foreldremestringsprogammet er:

 • Et tilbud til familier med barn i alderen cirka 2 til 9 år
 • Jevnlig veiledning/opplæring over et avtalt tidsrom i forhold til følgende tema:
 • Kommunikasjon
 • Lek og samarbeid/mestring (humor og glede)
 • Regler og grenser
 • Takle barnets sinne og aggresjon
 • Hva gjør en når barnet ikke vil?
 • Straff/belønning
 • Følelser
 • Veiledningen foregår individuelt eller i grupper med andre foreldre.
 • Konkrete oppgaver som foreldrene prøver ut hjemme sammen med barnet.

Tilbudet er gratis og det er mulighet for barnevakt.

Foreldremestringsprogrammet
Adresse Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Skistredet 11
Postadresse Pedagogisk-psykologisk tjeneste, postboks 642, 3701 Skien
Telefon 35581570

21.3 Tverrfaglige møter (TFM)

Samarbeidssystemet TFM er etablert for å gi forpliktende, samlet og koordinert hjelp til barn og unge det er knyttet bekymring til. Det er et mål at flere barn enn før skal få hjelp, og at TFM-arbeidet skal gi løsninger/tiltak på et tidlig stadium, slik at det blir færre vanskelige saker i framtida

TFM er et strukturert og systematisk møteopplegg som skal fange opp bekymringssaker på et tidlig tidspunkt, og iverksette riktige tiltak. Modellen kjennetegnes av tre grunnprinsipper :

 • Barn/familier som det knytter seg bekymring til skal få hjelp der hvor barnet hører til (helsestasjon/barnehage/skole). En samordnet hjelpetjeneste holder møter der.
 • Foreldrene deltar som sentrale, likeverdige samarbeidspartnere. Foreldrene underskriver en samtykkeerklæring.
 • Det skrives handlingsplan på møtet.

Målgruppe
Barn i alderen 0 til 16 år.

Hvilke ulike representanter deltar? 

I Skien er det nå opprettet 18 TFM-team fordelt på tre soner : Gulset/Lunde, Gimsøy/Klyve og Gjerpen/Menstad. Alle teamene har faste representanter fra helsesøstertjenesten, barnevernstjenesten og Pedagogisk Psykologisk-tjeneste (PPT). Det skal være faste møter med fast møtestruktur i hvert TFM-team hver måned. Andre som foreldre samarbeider med, kan også være med i møtene. Det er ønskelig at foreldrene deltar på det tverrfaglige møtet. Representanter fra barnehagen deltar også.

For mer informasjon om TFM ta kontakt med :

 • Lederen på helsestasjonen
 • Styrer i barnehagen
 • Rektor på skolen
 • TFM-koordinator ved Pedagogisk senter, skole- og barnehageavdelingen

TFM
Adresse Skole- og barnehageavdelingen, Skistredet 11
Postadresse Skole og barnehageavdelingen, postboks 83, 3701 Skien
Telefon 35581930

21.4  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er en kommunal/fylkeskommunal tjeneste som skal hjelpe foreldre, barnehage og skole i arbeidet med å legge opplæring og utvikling bedre til rette for barn, unge og voksne med særskilte behov. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering hvis barnet/eleven har behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning og hvis barnet/eleven har andre behov som omfattes av lovverket. Foreldrene må være enige i dette.

PPT har taushetsplikt, og tjenester fra PPT er gratis.

Hvilke tjenester kan PPT tilby?

 • Foreldreveiledning (se Foreldremestringsprogrammet – FMP)
 • Hjelp i forbindelse med barn og unge med utviklingsvansker
 • Utredning i forhold til de bekymringer som er meldt
 • Veiledning til personalet i barnehage og skole
 • Samarbeid med andre instanser
 • Lekotek
 • Sakkyndig vurdering
 • Særskilt inntak i videregående opplæring

Man kan henvende seg til PPT hvis man er bekymret for:  

 • Sitt barns generelle utvikling
 • Den sosiale og emosjonelle utviklingen
 • Språkutviklingen
 • Atferdsvansker
 • Lærevansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer
 • Fagvansker
 • Trivsel i barnehage eller skole

Hvem kan henvende seg til PPT?

 • Foresatte kan på eget initiativ ta direkte kontakt
 • Barn/unge kan selv ta kontakt
 • Barnehage, skole eller andre kan ta kontakt i samarbeid med foresatte,
  eventuelt eleven/den unge når det gjelder enkeltbarn eller elever.
 • Generell hjelp til barnehage/skole kan barnehage/skole melde opp selv.,

Hvordan kan du henvende deg for å få hjelp?

 • Direkte til PPT
 • Snakk med personalet i barnehage, skole, helsestasjon og be om hjelp 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Adresse Skistredet 11
Postadresse Postboks 642, 3701 Skien
Telefon 35581570 

21.5 Spesialpedagogisk tjeneste(SPT) består av følgende enheter:

 • o Spesialpedagogene
  a) Spesialpedagoger førskole
  b) Logopeder
  c) Spesialpedagoger grunnskole, lese- og skrivevansker, matematikkvansker
  d) T - pedagoger
  e) T - Basen
  f) IKT avdeling
 • o Skoleprosjektene
  a) Kanalprosjektet
  b) Gisholtprosjektet
  c) Klosterskogenprosjektet
  d) Stigeråsenprosjektet
  e) Miljø og aktivitetssenteret
 • o Språklige minoriteter
  a) Morsmålslærerne
  b) Morsmålsassistenter

Sykehusundervisningen på TSS

Hensikten med denne organisasjonsformen er:

 • Bygge opp spisskompetanse innenfor kommunen med tanke på profesjonell undervisnings -og omsorgshjelp til funksjonshemmede og etniske/språklige minoritetsgrupper i skolen.
 • Gjøre disse ressursene lett tilgjengelige ved at de er fleksibelt organisert og ikke bundet til den enkelte institusjon.

Adressen er:                            SPT, Gunnar Knudsens vei 7, 3713  SKIEN

Rektor for tjenesten:                Tom Erik Loraas
Inspektører:                             Torunn Høgblad og Wencke Dahl

For spørsmål om tjenesten kan en kontakte oss på tlf 35 54 07 40 

21.6 Skien Skole –og barnehagekontor

Skole og barnehagekontoret har tilsynsmyndighet i forhold til alle barnehager i kommunen, fordeler støttepedaogoger og spesialpedagog, samordner opptaket i kommunen og de administrerer statlige, fylkeskommunale og kommunale tilskudd til barnehagedriften m.m.

Tilsyn

Fylkesmannen og kommuneadministrasjonene fører tilsyn med

virksomheter som drives etter Lov om barnehager.

*Hva føres det tilsyn med ?

*Hva er tilsyn ?

*Hvem utfører tilsynet ?

 I følge Lov om barnehager § 10 og 11 ( Barne-og familiedepartementets rundskriv Q-0902 B) har kommunen tilsyn med all virksomhet som drives etter denne loven.

Tilsynet skal påse at lover og regelverk blir fulgt, og at barnehagen drives på en forsvarlig og lovlig måte.

Dette innebærer blant annet:

*

*

*

*

*

*

*

Barnehagen skal drives med forsvarlig bemanning

Lokalene og uteområdene skal være i forskriftsmessig stand

Barnehagene skal levere årsmelding der antall barn, barnas alder, oppholdstid og antall ansatte kommer klart fram

Barnehagen skal ha en årsplan som er utarbeidet i tråd med Rammeplan for barnehagen

Barnehagen skal ha vedtekter i samsvar med barnehagelovens § 15 og et eget internkontrollsystem

Alle som er ansatt etter 01.01.96 skal fremlegge politiattest før de tiltrer stillingen

Barnehagens personale, foreldre og barnehagens samarbeidutvalg kan varsle tilsynsmyndigheten hvis de mener at barnehagen blir drevet uforsvarlig eller ulovlig

 Dette framgår av rundskriv Q-0902 B som inneholder: 

Lov om barnehager

*

Forskrifter til Lov av 1.januar 1996 nr 19 om barnehager

*

Kommentarer til loven

*

Kommentarer til forskriften

*

21.7 Barnevernstjenesten

Barneverntjenestens arbeid er beskrevet i Lov om barneverntjenester.

§ 1-1. Formålet med denne loven er:

 • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
 • bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Kap. 3 i loven tar for seg  barneverntjenestens generelle oppgaver.
§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet.  

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgsvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke å avdekke omsorgsvikt, adferds, - sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngåes, og sette inn tiltak i forhold til dette.

På bakgrunn av en melding til barneverntjenesten skjer følgende:

Etter mottatt melding skal det innen en uke vurderes om det er grunnlag for undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. Går meldingen til undersøkelse, skalden avsluttes innen tre måneder. En undersøkelse kan konkludere med følgende; henleggelse (det er ikke grunnlag for tiltak for barnet/ ungdommen / familien), hjelpetiltak som er frivillige for barn og unge/ familier, eller omsorgsovertagelse .

Hjelpetiltakene vurderes individuelt, og i samarbeid med hjemmet . Eksempler på hjelpetiltak er råd og veileding, hjemmekonsulent, mor/ barn gruppe, barnegrupper m.m.

Barnehagene er etter barnehagelovens § 23 pliktig til å gi opplysninger til barneverns-tjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.